ČINNOST NAŠEHO SPOLKU

 • ochrana životního prostředí (to pro možnost účasti v dotčených řízeních apod.)

 • ochrana přírody a krajiny (to pro možnost účasti v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny apod.)

 • péče o tvorbu prostředí bezpečného z hlediska dopravy

 • ochrana a péče o tradiční kulturní hodnoty a krajinný ráz urbanizované i neurbanizované části Slatin

 • ochrana a péče o zeleň na Slatinách

 • zájem o území Slatin v souvislosti s projektováním, budováním a rekonstrukcemi inženýrských sítí

 • jednání s úřady s cílem zrušení mnoha desetiletí trvající stavební uzávěry, která zapříčinila současný, často velmi zanedbaný, stav Slatin

 • pořádání kulturních a sportovních akcí zvyšujících prestiž Slatin

 • získávání finančních prostředků za účelem údržby a revitalizace Slatin

 • jednání členů spolku s Mětskou částí Praha 10, se stavebním odborem, s odbornými institucemi ochrany životního prostředí a státní památkové péči

 • účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny

 • pořádání sbírek ve prospěch spolku na zajištění zkulturnění prostředí Slatin

 • organizování občanských kampaní, petičních akcí, podávání podnětů, stanovisek, interpelací, žádostí, rozkladů v souladu s cíly spolku

STANOVY SPOLKU    Na Slatinách, z.s.

Čl. I.

 1. Název zapsaného spolku je Na Slatinách, z.s. (dále jen spolek).
 2. Sídlem spolku je Praha.
 3. Spolek působí na území bývalé nouzové kolonie Slatiny, Praha 10 – Strašnice, je nepolitický a nezávislý na státních orgánech a orgánech místní samosprávy.
 4. Spolek je zapsaným spolkem, založeným v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

Čl. II.
Charakter a účel spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci  ochrany přírody a krajiny k  aktivní činnosti na ochranu Slatin, k popularizaci tohoto cíle, k poskytování obecně prospěšné činnosti v oblasti  ochrany životního prostředí v daném prostředí.a zachování rázovitého charakteru Slatin  jako dědictví po předešlých generacích.

 Účelem spolku je:
– ochrana životního prostředí (to pro možnost účasti v dotčených řízeních apod.)
– ochrana přírody a krajiny (to pro možnost účasti v řízeních podle zákona o ochraně přírody a krajiny apod.)
– péče o oblast Slatin z hlediska revitalizace s ohledem na zachování místních tradic
– péče o tvorbu prostředí bezpečného z hlediska dopravy
– ochrana a péče o tradiční kulturní hodnoty a krajinný ráz urbanizované i neurbanizované části Slatin
– ochrana a péče o zeleň na Slatinách
– zájem o území Slatin v souvislosti s projektováním, budováním a rekonstrukcemi inženýrských sítí
– jednání s úřady s cílem zrušení mnoha desetiletí trvající stavební uzávěry, která zapříčinila současný, často velmi zanedbaný, stav Slatin
– pořádání kulturních a sportovních akcí zvyšujících prestiž Slatin
– získávání finančních prostředků za účelem údržby a revitalizace Slatin

Čl. III.
Náplň a formy činnosti
– jednání členů spolku s Mětskou částí Praha 10, se stavebním odborem, s odbornými institucemi ochrany životního prostředí a státní památkové péči
– účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a
krajiny
– kooperace s jinými spolky a organizacemi majícími podobné cíle
– poskytování poradenství a odborné pomoci všem členům spolku
– soustřeďování a poskytování informací (uvnitř spolku i vně)
– organizování občanských kampaní, petičních akcí, podávání podnětů, stanovisek, interpelací, žádostí, rozkladů v souladu s cíly spolku
– pořádání sbírek ve prospěch spolku na zajištění zkulturnění prostředí Slatin
– účasti při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
– osvětové činnosti v návaznosti na pořádaných kulturních a sportovních akcích (přednášky, konference, poznávací vycházky, prohlídky, výstavy,  společenské večery, vlastní vydavatelská činnost apod.)

Čl. IV.
Členství ve spolku

 1. Členem spolku může být jen fyzická osoba starší 15 let, souhlasící a ztotožňující se s obsahem těchto stanov, nebo právnická osoba prostřednictvím svého zmocněného zástupce, který vyjádří souhlas s obsahem těchto stanov spolku.
 2. Přihlášku ke členství přijímá členská schůze nadpoloviční většinou členů spolku. Toto členství vzniká automaticky u zakládajících členů spolku.

Čestným členem se může stát ten, který se výrazně zasloužil o vznik, rozvoj, činnost a dobré jméno spolku. Čestného člena nominuje členská schůze nadpoloviční většinou, dotčená osoba však musí se svým zařazením mezi čestné členy písemně souhlasit. Čestný člen je zproštěn členské povinnosti placení členského poplatku. Může se účastnit členských schůzí, vnitřních i vnějších jednání spolku, může být pověřen zastupováním spolku, ale nemá hlasovací právo, právo volit orgány spolku a být do nich volen.
Příznivcem spolku se může stát osoba, která jakkoliv pozitivně přispívá k dosažení cílů spolku. Příznivec spolku může být vždy se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných orgánů spolku účasten konkrétních členských schůzí a jednání. Jeho role je pouze poradní.

 1. Členství zaniká:

– doručením písemného oznámení o vystoupení člena předsedovi
– rozhodnutím členské schůze o vyloučení (nadpoloviční většinou členů spolku)
– úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
– zánikem spolku
– vyloučením člena členskou schůzí, v případě, že člen opakovaně i přes písemné napomenutí ze strany orgánů spolku porušuje tyto stanovy a poškozuje tak svým jednáním zájmy a dobré jméno spolku

 1. Člen má právo:

– účastnit se veškeré činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován
– účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen (výjimkou čestné členství viz výše)
– předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
– podílet se na stanovování cílů, dlouhodobých vizí a forem činnosti spolku

 1. Člen má povinnosti:

– dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu se zájmy, cíly a dobrým jménem spolku

Čl. V.
Orgány spolku
– členská schůze
– výbor spolku
– předseda spolku

Čl. VI.
Členská schůze
. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Skládá se ze zakladatelů a případných dalších členů spolku. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň třetina všech členů spolku. Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda spolku nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dříve než za 5 dnů) náhradní členskou schůzi a tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.

 1. Pozvánku na jednání členské schůze s pořadem zasedání zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl v přihlášce, případně na později členem spolku uvedenou kontaktní adresu, a to nejpozději dvacet dní před jeho konáním.
 2. Záležitost, která nebyla začleněna na pořad zasedání při ohlášení členské schůze v souladu s čl. VI. odst. 2 těchto stanov, lze do pořadu zasedání doplnit jen se souhlasem dvou třetin přítomných členů spolku.
 3. Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 4. Členská schůze:

– schvaluje stanovy spolku a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku – pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny všech členů spolku s hlasovacím právem
– volí tříčlenný výbor spolku, složený z předsedy, místopředsedy a hospodáře
– schvaluje rozpočet, zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření za minulé období a revizní zprávu
– přijímá nové členy a rozhoduje o vyloučení člena
– určuje formy a konkretizaci činnosti pro další období
– rozhoduje o placení členských příspěvků
– dále rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci jiného orgánu spolku

 1. O rozhodnutích přijatých na zasedání členské schůze pořizuje členskou schůzí pověřený člen spolku zápis. Zápis je po dokončení přečten nahlas a svým podpisem ho stvrzují dva členové přítomní na zasedání členské schůze.

Čl. VII.
Výbor, předseda spolku a zastupování spolku
Činnost výboru spolku řídí předseda spolku, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů. Výbor se schází minimálně třikrát ročně, nebo požádají-li o schůzku nejméně dva členové výboru. Ve zcela výjimečných případech může hlasování probíhat též korespondenční formou (e-mail) s řádně rozepsaným stanoviskem jednotlivých členů výboru k řešené problematice.

 1. Výbor spolku

– řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru spolku je volně přístupná ostatním členům spolku.
– na nejbližší schůzi projedná věc, požádá-li o to člen spolku
– připravuje pořad zasedání členské schůze, zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti

 1. Jednotlivé členy výboru, případně celý výbor může odvolat členská schůze.
 2. Předseda spolku je statutárním orgánem spolku. Předseda jedná jménem spolku samostatně. Předseda může pověřit jednáním člena výboru i člena spolku.

Čl. VIII.
Hospodář
Hospodář přijímá peníze spolku, vyplácí účty spolku na základě bodů v čl. X. Vede účetnictví spolku podle platných předpisů. Pracuje podle pokynů výboru spolku a s ním vypracovává rozpočet spolku. O hospodaření spolku předkládá zprávu. Je oprávněn používat razítko spolku.

Čl. IX.
Hospodaření spolku

 1. Spolek je neziskovou organizací. Základem příjmu jsou členské příspěvky. Ostatní příjmy tvoří dary, sbírky, dotace a granty a další příjmy z činností, které jsou v souladu s cíli spolku (např. pořádání kulturních a sportovních akcí, publikování, pořádání výstav, koncertů atd.).
 2. Spolek může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit. Výdaje spolku jsou zaměřeny na uskutečňování cílů spolku v souladu s formami činností podle těchto stanov a s rozpočtem spolku.
 3. Finanční prostředky spolku jsou uloženy v pokladně spolku nebo na běžném účtu. Všechny finanční prostředky jsou majetkem spolku, který rozhoduje o jejich využití.
 4. Podpisové právo na výdaje do a včetně částky 1 000,- Kč má hospodář spolku. Podpisové právo na výdaje nad částku 1 000,- Kč má předseda spolku nebo výborem pověřený člen spolku.
 5. Výkon funkcí je ve spolku dobrovolný a čestný bez nároků na finanční odměnu. V případě zániku spolku bez právního nástupce vypořádá spolek své závazky a zbývající majetek převede na konkrétní veřejně prospěšnou společnost, spolek, či sbírku, o čemž rozhodne členská schůze většinou hlasů přítomných členů.

Čl. XI
Závěrečná ustanovení
1.Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 5.9.2016 . Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.